ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 19 ਨਵੰਬਰ, 2021

www.warehouseworkersunite.ca, ਯੂਨੀਫੋਰ ("ਅਸੀਂ", "ਸਾਡਾ" ਜਾਂ "ਸਾਨੂੰ") ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ("ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ") ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਮੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ www.warehouseworkersunite.ca ਵੈੱਬਸਾਈਟ ("ਵੈੱਬਸਾਈਟ"), ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਸੇਵਾਵਾਂ") ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਡੈਟੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਫਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
 • ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ www.warehouseworkersunite.ca ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਫਾਲੋਇੰਗ" "ਪਸੰਦ" ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ www.warehouseworkersunite.ca ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ www.warehouseworkersunite.ca ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ www.warehouseworkersunite.ca 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:

 • ਅਸੀਂ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ") ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਮਿਆਦ) ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਰਹਿਤ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ (i) ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ (ii) ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੁੜ-ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ (ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਪਛਾਣ-ਮੁਕਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ("ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ") ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼, ਆਦਿ; ਅਤੇ/ਜਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਵੈਚਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, IP ਪਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ।

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਕਲਾਂ (ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਸਮੇਤ), ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭੁਗਤਾਨ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੀ ਗਈ) ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, "ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ") ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ") ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਿਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ, ਭੂ-ਟਿਕਾਣਾ ਡੇਟਾ, ਲੌਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਵਹਾਰਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ।
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
 • ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣੋ।

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੈਚਲਿਤ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀਜ਼, ਫਲੈਸ਼ ਕੁੱਕੀਜ਼, ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਾਂ, ਪਿਕਸਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, GIF ਅਤੇ/ਜਾਂ IP ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਕੁੱਕੀਜ਼ (ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼) ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਰਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਅਤੇ, ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼)। ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ (Internet Explorer, Firefox, Safari ਜਾਂ Google Chrome) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼

 • ਇਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੂਕੀਜ਼

 • ਇਹ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕੂਕੀਜ਼

 • ਇਹ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇਖੋਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ।
 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪਛਾਣ-ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਟੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ [ email protected] 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਫਲੈਸ਼ ਕੂਕੀਜ਼: ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਕੁੱਕੀਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲੈਸ਼ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ: ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗਿਫਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਿਕਸਲ ਜੀਆਈਐਫਐਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ)।
 • ਪਿਕਸਲ ਟਰੈਕਿੰਗ: ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ "ਪਿਕਸਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਕਸਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ "ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ" ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • GIF: ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ GIFs ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
 • IP ਐਡਰੈੱਸ: ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਰ ਲੌਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ("IP") ਪਤਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੌਗ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ-ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਵਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਬੀਕਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ-ਆਧਾਰਿਤ (ਵਿਵਹਾਰਕ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨਬਿਲਡਰ™ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ NationBuilder.com 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ NationBuilder ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਕੀਜ਼ – ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸਟ ਫ਼ਾਈਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ-ਅੰਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NationBuilder ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁੱਕੀ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਕੀ ਕਦੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Google Analytics ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ("ਫਾਲੋਇੰਗ" "ਪਸੰਦ" ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ), ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ-ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ www.warehouseworkersunite.ca/unsubscribe 'ਤੇ ਸਾਡੇ "ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੰਨੇ " ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਲੇਖੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੂਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, gifs ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ: (a) ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ; (b) ਵਿਉਂਤਬੱਧ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; (c) ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ; (d) ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਅਤੇ ਜਨ-ਅੰਕਣ ਵੰਨਗੀਆਂ; (e) ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ IP ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; (f) ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ; (h) ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (i) ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ-ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟਾ (ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੀਚੇ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਪਲੱਗਇਨ

ਅਸੀਂ Facebook, Google+, LinkedIn, Xing, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਜਾਂ ਪਲੱਗ-ਇਨਾਂ ("ਪਲੱਗ-ਇਨਾਂ") ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ("SMS") ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੱਗਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਰਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ "ਲਾਈਕ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੈਟੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ Facebook ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ SMS ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਕ SMS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (SMS ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ), ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਰੁਚੀਆਂ, ਪਸੰਦਾਂ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮਦਿਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਣਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ SMS ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ SMS ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਗ-ਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ www.warehouseworkersunite.ca ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਕੂਲਣ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ www.warehouseworkersunite.ca 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹੇਠਾਂ "ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ/ਸਪੁਰਦਗੀ" ਤਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ 'ਤੇ)। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਕੂਲਣ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ \'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ NationBuilder ਖਾਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ("ਇਵੈਂਟਾਂ") ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਂ ਉਪ-ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ (a) ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ; (b) ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ (ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ), ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (c) NationBuilder, ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪਛਾਣ-ਰਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ-ਰਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਿਆਤ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ/ਨਿਕਾਸ ਪੰਨੇ ਅਤੇ URL, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਲਿੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸੇ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਭੰਗ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ (ਚਾਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ) ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਣਚੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ (ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦੇ) 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ (ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ) ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਸ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
 • ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ
 • ਟਿਕਾਣਾ
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ [email protected] 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 1798.83-1798.84 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸੌਂਪੋ: [email protected]

ਨੋਟਿਸ; ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ("ਫਾਲੋਇੰਗ" ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ), ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾਪੱਤਰ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ [email protected] 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀਆਂ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਿਤ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਸੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ [email protected] 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

[18] ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ [18] ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਾਏ [13] ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ [ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਰਤਾਂ] ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਭੇਜੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ)। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ [email protected] 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਈਮੇਲ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੋਂ।

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ [email protected] 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਭੇਜੋ:

ਯੂਨੀਫੋਰ
115 Gordon Baker Rd, Toronto, ON M2H 0A8, Canada

ਗੈਰ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਿਸ: ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ