ਈ- ਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ www.warehouseworkersunite.ca ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ

ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਲਾਉਡਫਲੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ-ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Cloudflare ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।